Eisen Veräin interesséiert iech? Der wëllt eis ënnerstëtzen oder sidd selwer een begeeschterten Naturfotograf an wëllt bei eis aktiv matt maachen? Fëllt wann ech gelift den PDF Formular aus an schéckt eis en zeréck.

Unser Verein interessiert Sie? Sie wollen uns unterstützen oder Sie sind selber begeisteter Naturfotograf und wollen bei uns aktiv teilnehmen? Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und senden Sie es an uns zurück.

Notre association vous intéresse?  Vous voulez nous supporter ou vous êtes vous même un photographe nature passioné et vous voulez joindre notre association? Veuillez remplir le formulaire çi-dessus et renvoyez le à nous.

You are interested in our association? You would like to support us or you are a nature photographer as well and would like to join our association? Please fill out the form below and send it back to us.

 

LNF – Form